R E K R U T A C J A

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej informuje, że z dniem            1 marca 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina”.

 

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, chcący aby ich dzieci nadal uczyły się tutaj, powinni złożyć deklarację                            o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2021

 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej

z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

 

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. Poz. 996 ze zm. ),  zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola, na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Dąbrowie Biskupiej  na rok szkolny 2020/2021;

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Do godziny

Rekrutacja

 

1.

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

 

 

Od 01.03.2021 r.                  do  31.03.2021 r.

 

15.00

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych

 

 

16.04.2021r.

 

9.00

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

3.

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

 

 

Od 04.05.2021 r.             do 28.05.2021r.

 

15.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych

 

02.06.2021r.

 

9.00

 

5.

 

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 5 dni od daty

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDZKOLNEGO

Zarządzenie nr 6/2021

 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej

z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

 

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo Oświatowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), z zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola, na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym  zarządzam, co następuje:§1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina”  w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

10

2.

Niepełnosprawność kandydata

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziny kandydata

10

4.

Niepełnosprawność  obojga  rodziców kandydata

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

8.

Dziecko obojga rodziców pracujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia lub uczących się dzieci  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej

10

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

Podobny obraz

"Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba."

Algernon Charles Swinburne