Szanowni Państwo!
W związku z epidemią koronawirusa możecie Państwo skorzystać z następujących sposobów przesłania dokumentów rekrutacyjnych (Wybieracie Państwo jedną opcję):
1. Wysłanie skanu wniosku drogą mailową na adres zs_dbis@poczta.onet.pl.
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do sekretariatu lub wrzucenie ich (w zaklejonej kopercie) do skrzynki znajdującej się za pierwszymi drzwiami wejścia do przedszkola (w godzinach 6.30 – 17.00)
3. Ewentualne konsultacje są udzielane telefonicznie 52 35 121 91 (w godzinach 7.00 - 15.00) i mailowo zs_dbis@poczta.onet.pl
W placówce zachowane są zaostrzone procedury bezpieczeństwa związane z koronawirusem.

Zasady przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina”

 

w Dąbrowie Biskupiej na rok szkolny 2021/2022

 

W rekrutacji do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” uczestniczą dzieci mieszkające wraz z rodzicami w Gminie Dąbrowa Biskupia. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dąbrowa Biskupia mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

        1.      Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

        ·         w roku 2021 kończy 3 lata (urodzone w roku 2018);

·         w roku 2021 kończy 4 lata (urodzone w roku 2017);

·         w roku 2021 kończy 5 lat (urodzone w roku 2016);

·         w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015);

·         w roku 2021 roku kończy 2,5 roku (urodzone do 31 marca 2019 roku) /art. 31 pkt.3, Dz.U.2018.0.996 t.j. -   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe/.

2.      Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu będzie przeprowadzane wyłącznie  w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych wniosków przekroczy liczbę wolnych miejsC.

 3.      Planowana liczba miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 wynosi: 125.

 4.  Dokumentem zgłoszenia jest wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola złożony w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

 5.      Wnioski do pobrania na stronach internetowych:

·         lesnakraina.jimdofree.com /Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina”/

·         zsdabrowabiskupia.edu.pl /Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej/

 6.      Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina”  odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 7.      Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów rekrutacyjnych.

 8.   Kolejne etapy rekrutacyjne będą się odbywały wówczas, gdy po zakończeniu poprzedniego etapu wciąż będzie więcej  kandydatów niż wolnych miejsc.

 9.  W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 10.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zmianami):

·         wielodzietność rodziny kandydata;

·         niepełnosprawność kandydata;

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą

·      dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Każde kryterium ma 10 punktów. Wszystkie te kryteria są brane łącznie 

pod uwagę.

 11.  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) na tablicy informacyjnej Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w siedzibie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej oraz na stronie internetowej.

 

 

 

Wniosek rekrutacyjny

Download
Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021.
Adobe Acrobat Document 878.8 KB

Deklaracja o kontynuacji

Download
deklaracja kontynuacja2021.pdf
Adobe Acrobat Document 310.6 KB